Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Wiraga Neuleuman Tukang Nyadap

Réngkak Panyadap téh salah sahiji kasenian anu dikokolakeun ku réngréngan seni tari ti Pajampangan. Lolobaba barudak sakola SMA 1 Ciracap Kabupatén Sukabumi. Beni Benyamin nu jadi pupuhuna.

Seni anu nyaritakeun hirup tukang sadap kalapa anu aya di sabudereun Pajampangan, hususna Kacamatan Ciracap jeung sabudereunana.

Kiwari ku ayana kawasan wisata anu geus mancal ka luar nagri nu katelah Geopark Ciletuh Ujunggenteng Palabuan Ratu, ieu kasenian tari ngilu masieup. Jadi kareueus Pajampangan. Hasil daya jeung cipta barudak nu dibungkus ku ajen kabudayaan, banget macakalna.

Dingaranan Réngkak Panyadap téh asal mulana nalika di hiji lembur, anu kabéh pangeusina boga kasab nyadap, anu disadap teh tangkal kalapa jangkung nu geus manjing diala nirana. Saurang panyadap bisa nyadap aya kana puluhna turun unggah tina tangkal kalapa kana tangkal kalapa anu séjéna.

Kitu polah panyadapmah. Kaparengan hiji mangsa Beni Manggihan salah saurang panyadap, waktu rek cle kana sompagan (titincakan anu ngahaja dikolowongkeun dina awak tangkal kalapa, keur nété ka luhur) kadéngé ku Beni si panyadap ngahariring bari jeung memener sarungna.

Kabiasaan tukang sadap sok nyorén kuluwung awi (wadah pikeun nandéan nira) bari jeung dikongkorongkeun, teu poho, bedog buntet, tali jang iket. Méméh clé, panyadap nempoan heula ka luhur, leungeuna kupas kepis memener sorendangan. Mun ceuk nu sok olahraga mah pamanasan meureun. Pamanasan eta miboga gerak anu matak helok keur Beni (Si Robin Hood téa)

Ti saprak harita, Beni jeung barudak SMA 1 Ciracap sok remen ngulampreng ka Nés (saung paragi nyieun gula) pirajeunan nyoro pigulaeun nu matak uruy, da geuning cicing di Nés mah matak pikabitaeun,

Seungit gula awun-awunan ti jauhna. Samalah sok ngahalkeun mekel sampeu atah ti imah. Nepika Nés tuluy dibubuy, coel gula encer. Kacida pédo peueutna

Ti dinya, saking remena nempo tukang sadap ngarengkak méméh naék kalapa. Ku Beni jeung barudak direspon ku tarian nu meh nyurup jeung nu rék nyadap. Dipirig musik hasil aransemen Vian (sarua Guru SMA 1 Ciracap) silih adumaniskeun sangkan ieu tarian jadi hiji adegan anu weuteuh. Ti dinya jorojoy we nyieun pola tarian nu katelah Réngkak Panyadap.

Kitu pisan geuning, Nu keyeng tangtu pareng. Kabudayaan diguar dicaturbukurkeun jeung kahirupan nu deukeut jeung urang. Kari daék ngokolakeunana. (Knez Zékrém)

Mairan