Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Ujang Gembru

Rusdi jeung Misnem [1]

Ka dieu, barudak! Maranéh geus papanggih jeung Ujang Gembru? Saha nu tacan? Geura ilikan ieu gambarna. Euleuh! Euleuh! geuning lintuh naker. Pipina mani karebi beuteungna nyemplu. Puguh! Pang disebut Ujang Gembru ogé, da gedé beuteung. Ari ngaranna nu saenyana mah Ujang Rusdi. ’’Dadaharanana unggal poé béak dua kati,” ceuk emana.

Ari deungeun sangu salawasna méakkeun batur. Barang hakanna taya eureunna. Ti barang hudang népi ka dug héés, sungutna teu pétot-pétot nyapék. Sakur kahakanan nu kapanggih dihuapkeun. Tah kitu sababna pang lintuh téh! Sore isuk teu aja deui gawena, ngan ulin bae di kebon. Tuh geuning, bajuna, calanana, mani rarawing, sok tikakarait kana pager. Ku kolotna papakéanana tara pati diurus, bongan gagabah. Omong Emana, “Keun bae sugan kapokeun.”

Karangan
A.C. DEENIK djeung R. DJAJADIREDJA
Digambarkeun Ku W.K. De Bruin
‘s-Gravenhage
BLANKWAARDT EN SCHOONHOVEN

Mairan