Siti Ratna Maymunah, Ngawewegan Darajat Wanoja

oleh -301 views

Geus waktuna kaom wanoja singkil. Dibalitungkeun. Ajeg teu disapirakeun tur kajamin hirupna waluya.

Éta pisan nu diéstokeun ku Siti Ratna Maymunah S.Pd., nu kiwari gilig makalangan ka parlemén. Nu jadi pamiangan taya lian ngaronjatkeun marwah masarakat. Ihtiar nu dilakonan pikeun ngawal sangkan kawijakan pamaréntah biluk ka kaom wanoja.

“Éta nu janten pamiangan simkuring. Jadi pangjurung laku atanapi motivasi,” pokna.

Siti Ratna siap jadi panumbu catur kaom wanoja di parlemen pikeun ngawewegan kapentingan kaom hawa jeung barudak. Ngawujudkeun lilinngeran atawa régulasi kawijakan nu biluk, buméla ka kaom wanoja tur masarakat masakat.

“Simkuring siap ngawakapkeun diri,” pokna. Dipiharep jadi panaratas nu ngadumaniskeun sumber daya masarakat padésaan sangkan maju dina sagala widang kahirupan. “Hirup tur hurip,” pokna deui.

Tekad jeung sumanget ngagedur, kalawan clik putih clak hérang diundeur ti lemah cai Sukabumi. Wedalna, 3 Méi 1980 di kampung Sedamukti, Desa Kertaraharja Kabupatén Sukabumi. Ibuna, Titih Sopiah, ari rama Ono Subarna. Cikal ti tilu sadulur.

Nyuprih élmu di SDN Cibodas, Madrasah Tsanawiyah Al Masturiyah, MA Al Istiqomah Pasirmalang Sukabumi, laju dituluykeun ka paguron luhur, IAIN SGD Bandung, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Diwewegan di STAI Kharisma Cicurug Kabupatén Sukabumi.

Aktip di organisasi. Di antarana waé Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Teu kaliwat, icikibung di himpunan mahasiswa jurusan, senat mahasiswa, tur nu tumali jeung gerakan mahasiswa lianna.

Sabada lulus, ketak Siti Ratna teu kateug. Terus babakti di sababaraha organisasi. Di antarana waé Ikatan Wanita Pengusaha (Iwapi) Kabupatén Sukabumi. Ngaluluguan KUKM sarta kapeto jadi pupuhu Lembaga Kajian Perempuan dan Analisa Strategis Sukabumi.

“Ihtiar pikeun ngaronjatkeun ajén para wanoja, di antarana waé ku jalan ancrub kana kancah pulitik,” ceuk ieu salah saurang réngréngan Wakil Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kab. Sukabumi téh.

Kiwari nyanghareupan Pileg 2019, Siti Ratna Maymunah S.Pd maju jadi Caleg DPRD Kab.Sukabumi ti PAN Dapil 3 (Cikembar, Cibadak, Cikidang, Cicantayan, Nagrak dan Caringin) No. Urut 1.

“Mugia tiasa janten cukang pikeun babakti. Ngaronjatkeun darajat masarakat masakat, kaom hawa jeung kulawadetna. Utamana mah di padésaan. Neda pangjurung dunga ti sadaya. Mugia tinekanan sagala pamaksadan,” pokna anteb naker. (AS)