Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Sip Sipatahoenan

MÉRÉBÉJA – Koran Sipatahoenan, remen disebut Sip, minangka corong Paguyuban Pasundan. Sip ditarekahan tur dikokolakeun ku Sutisna Sendjaja (Sutsen) jeung Ahmad Atmadja di kawit 20 April 1923.

Duanana pangurus PP Tasik anu sapopoena jadi guru di HIS Pasoendan Tasikmalaya. Saterusna Sip dijait ka dayeuh Bandung nalika PP dipingpin ku Oto Iskandar di Nata. Pa Koerdi di antara panangkes redaksi anu popilerna.

Sanajan disebutkeun dina sababaraha sumber primer yen Sip medal munggaran 20 April 1923, tapi dokumen anu nyampak mah edisi munggaran teh sataun ti harita, 1924. Nepi ka kiwari hal iu masih jadi rusiah, guareun para jurnalis Sunda.

Koran ieu pisan anu bisa disebut “nyalametkeun” dokumentasi sajarah PP. Dokumentasi Sip kaitung lengkep, nyampak ti taun 1924-1970-an sok sanajan nu nyimpenna di sababaraha tempat anu pajauh, aya di Perpusnas Jakarta, University of Microfilm Ann Arbor, Michigan (USA), atawa di National Library of Australia di Canberra. Cindekna mah, datana aya, kari daekna maluruh tur nalungtik.

Naon sababna Sip bet matak nineung tur diajenan di tingkat nasional? Sagedengeun ngamuatkeun informasi ngeunaan organisasi, Sip oge dina mangsana jadi corong keur balarea. Sababaraha kali Sip ditegor nepi ka dibawa ka pengadilan ku pangawasa Hindia Walanda, alatan sikep kritisna. Dina sababara edisi kabaca aya laporan investigatip anu dijeun nyambung tue matak didago-dago pisan ku nu maracana.

Sipatahunan memang Sip!

[Iip Dzulkipli Yahya]