Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Sajak Saujratna Téater Kappas

Sajak bisa ngalemesan budi. Karasa pisan basa Pasanggiri Maca Sajak Sunda XVI gumelar di SMA/SMK Pasundan 2, Jumaah (5/10/2018).

Saméméh dimimitian disuguhan pintonan nu ngahudang rasa. Siswa ti SLB Bahagia Kota Tasikmalaya mintonkeun kaulinan barudak, Oray-orayan.

“Ieu murangkalih téh kasebatna peryogi ditalingakeun kalawan husus. Aya nu teu nguping, aya nu émosi sareng inteléktualna minculak. Namung motékar. Tiasa rancagé sapertos nu sanés,” ceuk Siska, salah saurang guru pangaping.

Aya tujuh urang nu teu tiasa nguping, opat urang kedah diaping alatan intéléktualna kirang. “Namung, sadayana pikayungyuneun,” pokna dumareuda.

Nu maraén katémbong hégar. Najan teu bisa ngadéngékeun musik ogé, ceuk Siska, barudak bisa ngilu aub dina kaulinan barudak.

“Nuturkeun itungan wirahma. Kantos dina hiji mangsa, musikna pareum dina léptop, barudak mah angger waé ngaribing,” pokna.

Nu aya di dinya manco basa pintonan lumangsung. Keur jongjon kitu, salahsaurang siswa turun tina panggung. Ngadudut H. Oléh Soléh nu harita ngaluuhan. Diajak ulin oray-orayan.

Pupuhu SMA/SMK Pasundan, Eri Kustiaman nétélakeun, Pasanggiri Maca Sajak Sunda maneuh digelar sataun sakili. “Kantos kateug dua taun, kumargi kawatesanan. Di antawisna waragad,” cenah. Najan kitu, kiwari dihangkeutkeun deui. Éstuning alatan kanyaah kana budaya pituin.

Dipairan ku H. Oléh Soléh. Ieu Pupuhu Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat téh nembrakkeun, tarékah mandiri kawas kieu téh pikayungyuneun pisan. “Ieu pisan nu disebut jihad budaya téh,” pokna.