Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Pulisi Kadéoh “Google Street View”

Rék kumaha pipetaeun lamun ngajeueung aya jalma nyekel kampak, nangtung hareupeun jalma nu ngajoprak? Hadé pisan lamun seug lapor ka pulisi téh.

Hariweusweus satutas nénjo dina Google Street View aya gambar kawas kitu. Saperti kajadian di Giles Street, Leith, Edinburgh, Skotlandia. Harita karékam ku mobil Google nu ngaliwat ka éta wewengkon.

Dina gambar katémbong aya jalma nu ngajurahroh, katémbong ogé aya saurang nyekel gagang kampak nguliwed, teu jauh ti tempat kajadian. Cop wé, pasti aya rajapati. Piraku waé lamun pada ngantep. Sanajan basa dilaporkeun ka pulisi di éta tempat éstuning geus rapih. Taya nanaon.

Ku pulisi dipaluruh. Sihoréng téh enya waé taya nanaon. Jalma nu disangka maténi kapanggih di hiji béngkél. Anu ngagolér ogé sihoréng jagjag waringkas. Teu kua-kieu. Dan Thomson ngaranna. Umurna 56 taun. Manajer bisnis. kalungguhanana ogé.

Ari nu nyekel kampak taya lian, Gary Ker (36), pagawéanana tukang béngkél. Duanana sapongkol basa nempo aya mobil Google Street View ngulampreng bulan Agustus 2012 nu geus kaliwat. Ukur heureuy, senang-senang waé, sugan kapotrét ku kaméra mobil.

“Sepontan. Paling ogé 20 detik kapikir kikituan téh,” ceuk Thompson. “Kuring ngagolér. Gary nyokot kampak ti garasi,” pokna deui.

Thompson jeung Gary teu sadar, kalakuan maranéhna dikunjal ku Google kana ramatloka sawatara bulan ti harita. Atuh krung-kring nu nelepon. Kaasup pulisi ogé ngilu maluruh. Sanggeus kanyahoan ngan ukur heureuy, pulisi ogé akey-akeyan. Ngeunah seuri.

Google Street View téh pakakas Google Maps nu munggaran digelar 25 Mei 2007, midangkeun peta jalan 360° saha waé bisa ngilikan patempatan nepi ka bubuk leutikna. Poto-poto nu geus dirékam ku kaméra luhureun mobil bisa diusad-ised. Malah dituturkeun ku jalan mencét tanda panah. Bisa ditempo dina sagala ukuran ti lebah mana waé, ti sawatara juru.

Mairan