Panineungan SMS Lebaran

oleh -1.052 views

DADAN SUTISNA |

Saméméh usum ‘smartphone’, dina poé Lebaran téh teu weléh balawiri ku SMS. Unggal jalma ngaracik rupa-rupa kecap, kirimkeuneun ka kadangwarga. Malah kungsi apan dina hiji taun mah, operator sélulér nepi ka macet, SMS nu dikirim peuting kakara nepi poé isukna. Nya wayahna unggal lebaran kudu tatahar pulsa, keur ngirim jeung malesan. Malah beunang dikacirikeun, nu ngirit mah SMS-na gé tara leuwih ti 160 karakter, sanajan aya ogé nu panjang ngagebay.

Ngirim paneda hampura maké SMS, ayeuna mah kari waasna. Bisa jadi aya kénéh nu ngaleukeunan, tapi jumlahna teu réa. Umumna mah geus parindah kana aplikasi wangkongan nu leuwih canggih, pangpangna saprak usum médsos.

Ieu di handap sawatara SMS nu kungsi katarima antara taun 2005—2007 (nu maké basa Sunda). Patali jeung privasi, ngahaja teu disebutkeun saha nu ngirimna. Ngan, réa di antarana nu ayeuna jadi balad FB. Bisa jadi aya nu ngarasa yén ieu téh kekecapan beunangna. Nyanggakeun baé itung-itung ngundeur panineungan.


Ti langit nu pangtebihna, dugi ka balébat panganggangna, nguyang muara hampura. Mugia langgeng dina wening ati. Wilujeng Boboran Siam.

Upami cahaya tos hibar, gumiwang fajar sinangling dina sabar. Sasasih ngadalian nafsu akbar, tos dugi ka wanci rajaning bagja. Hapunten samudayaning kalepatan.

Neda sihapunten samudaya kalepatan. Mugia salawasna aya dina ginanjar kawilujengan.

Nu waas moal laas, geter haté tetep ramé, najan henteu patepung lawung paamprok jonghok. Dina boboran siam ayeuna, urang lalayaran dina lautan hampura. Minal Aidin Walpaidzin, hapunten lahir tumekaning batin.

Binarung rasa nu lénglang, neda agung cukup lumur jembar pangapunten tina samudayaning kalepatan. Mugia balungbang timur, caang bulan opat belas, jalan gedé sasapuan. Wilujeng boboran siam.

Nyucikeun panyakit ati, ngihlaskeun manah tugenah. Wilujeng lebaran. Hapunten binarung ihlas, ngalubarkeun ku ihlasna.

Sanés pédah ninggang di usum, mung takbir najan sumpingna leuir, haben ngélingan. Ti suku Gunung Papandayan, seja neda tawakuf tina samudaya kalepatan.

Tina weningna ati nu surti, tina mumunggang rasa nu ageung rumasa, bilih aya tutur saur nu teu kaukur, aya lampah nu teu merenah, tur lisan nu ngajaheutkeun manah, neda pangapunten lahir tumekaning batin. Mugi luntur kalbu jembar pangampura. Wilujeng boboran siam. Taqobalallohu mina waminkum siamana wasiamakum minal ‘aidin walfaizin.

Bilih aya luhur saur bahé carék, tutur nu teu kaukur, laku-lampah nu teu merenah dugi ka ngaraheutkeun manah, di bulan nu pinuh barokah ieu hayu urang silih lubarkeun silih hapunten lahir batin. Hayu urang mapag 1 Syawal ku kabungahan tur kaikhlasan.

Taqobalallohu mina waminkum. Wilujeng boboran siam. Mugia dipaparin sagala rupi kasaéan ka payunna. Hapunten sagala rupi kalepatan tur kaalpaan. Salam ka sadayana.

Wilujeng Boboran. Hapunten samudaya kalepatan lahir batin dunya ahérat. Mugi-mugi urang sadayana ginanjar rahmat maghfiroh Alloh SWT.

Pamundut nu kapihatur, ligar manah ku kaihlasan, tiasa ngalubarkeun, tina sanés kanten samudaya kalepatan, inggis catur teu kaukur, lampah lali nincak salah, neda sihapuntenna. Wilujeng boboran siam.

Taqabbalallahu minna wa minkum. Neda sihapunten lahir tumekaning batin. Mugia lubar sadaya kalepatan sareng kaluluputan.

Puasa geus cacap kana pananggalan. Tangtos tamada, neda asih haksami. Urang balungbang dina poé Lebaran.

Wilujeng boboran siam. Minal aidin wal faizin. Mugi barokah romdon nuyun lakuning lampah urang dina enggoning nyorang sawelas sasih anu bakal karandapan.

Taya basa nu bisa diréka, taya saur nu bisa jadi pangjajap catur, lintang ti kedalna ucapan “wilujeng boboran shiam” neda dihapunten lahir tumekaning batin.

Idulfitri hartosna émut kana purwadaksi. Wilujeng Idulfitri… Hapunten lahir batin.

Hapunten samudaya kalepatan, mugia jembar pangapunten tina sanés kanten kalepatan. Wilujeng Boboran Siam.

Wilujeng boboran siam, minal aidin walfaidzin. Nyuhunkeun dihapunten samudaya kalepatan. Pamugi dosa-dosa urang sadaya dihapunten ku Gusti Allah. Amin.

Pun sapun. Mugi agung cukup lumur. Muga jembar hampurana. Ulah nampik méméh mikir. Narima manéh dimanah. Mangka sing leuleus jeujeurna. Mangka sing landung aisanana. Pan manusa Tara sampurna. Pan manusa aya cedana. Anu hadé. Anu goréng. Kabéh kaulakeun. Kabéh! Da kabéh kaula Gusti! Ahung ka Sang Rarawana. Ahung ka Sang Rarawani. Rarawana pangyuga beurang. Rarawani huriping peuting. Kula seja ménta pangampun dosa. Sangkan engké meunang bagja. Ahung! Ahung! Wilujeng boboran siam.

Bilih kantos kasisit sebit kana ati, kapancah kaléngkah ucap, kajenggut kababuk catur, tawakufna nu kasuhun. Hapunten sadaya kalepatan. Wilujeng boboran.

Ngeunteung na raga katineung, nyaliksik diri ngarampa dada bari reureuh milang dosa, bréh bulan pangharepan geus lekasan, poe fitri némbongan. Neda sihapunten.

Neda sih hapunten sanis karaning nafsu jeung amarah nu kantos ruhay ngaléntab. Mugi kasucian Idul Fitri nyétrakeun kasadaran janten asih jeung héman ka papada urang. Amin.

Mipit amit, seja nurih kapeurih ati, malah mandar lubar akar-akar angkara na satungkebing rasa. Ngala ménta galura pangampura tina sagala lalampahan tur rumpaka nu ngagelar raheut manah. Taqobalallohu mina waminkum siamana wasiamakum.

Sami-sami tina hilap sareng lepat, alpa nu janten dosa, nu ageung nu alit, nu karaos nu teu karaos neda mugi agung cukup lumur jembar sihapuntena. Taqobalallohu mina waminkum siamana wasiamakum.

Sim kuring sarimbit ngahaturkeun wilujeng boboran siam, neda hapunten samudaya kalepatan.

Bari tafakur neuteup léngkah batur, horéng katetegan na batin urang sorangan. Wilujeng boboran siam. Lawung pangampura teu weléh muka ti Gusti, Amiin.

Tina ati anu wening, neda sihapunten sadaya kalepatan sinareng kaluluputan. Wilujeng Boboran Siam. Minal Aidin wal faidzin.

Sora bedug meupeus layung, nyingraykeun lalangsé langit, ngucurkeun cai suci nu nyarakclak minuhan umat. Taqobalallohu mina waminkum. Neda sihapunten samudayaning kalepatan.

Medal tina sugrining kaweningan galih, diwuwuh karumaosan ucap lampah teu merenah, aya pamundut nu saéstu, salira wening galih jembar manah, kersa ngahapunten.

Lembur keur poék. PLN rék naékeun listrik, balukarna urang lembur ngarukut ucing jeung ngaborong jidar. Rajegna di pasawahan. Dicacar mangsana panén. Wilujeng Boboran Siam.

Cai soca teu kariksa, raheut manah nu teu kahaja, mugi janten pangampura ucap lampah nu teu kajaga tur samudaya kalepatan. Minal aidin wal faidzin.

Minal aidin wal faidzin. Wilujeng boboran siam, mugia dina dinten anu suci ieu, urang dipasihan rahmat sareng hidayah ku Alloh SWT. Hapunten samudaya kalepatan.

Sanaos teu pataréma reuma, tatali batin mah tetep nganteng, insya Alloh silih lubarkeun kalepatan.

Hiliwir angin takbir sabada saum ahir, neda sihapunten tina sadaya kalepatan. Urang sétrakeun karungsing ku cihampura nu wening.

Palias paturay duriat di tengah jalan satungtung ramo pataréma niir sungkeman. Hapunten ti simkuring sakulawargi.

Lamun langit angkeub kaleleban méga hideung nu teu disangka baris kasorang, seungitna katresna urang kalimpudan katugenah na ati, ukur rasa guligah nu kiwari marengan, kaseret diri tina harti. Mugia bangbaluh anu sok biasa munjungan, mugia kalangkang nu sok marengan, nampi malati nu seret ku harti, nyinglarkeun angkeubna lalangit haté.

Sahéngna amarah, ngentab népa raga nyangkalak jiwa. Geus tiis ayeuna mah, mangsa mapag Idul Firi dina tungtung Ramadan, anu geuningan ngan sakiceup ninggalkeun, anu boa bakal kasorang deui. Andum pangéstu neda jembar pangampura. Taqobalallohu mina waminkum.

Sajatining manusa kumelendang di alam dunya, éstu taya nu baqo, taya nu sampurna. Nyérélékna waktu nu kalaku, lampah lampah nu kasorang tangtu aya tatu jeung cawadna. Ku kituna dina wangkit ieu simkuring seja nyungkeun kaweningan galih mugi kersa ngahapunten samudaya kalepatan sareng kakhilapan… lahir tumekaning batin.

Hapunten lahir tur batin tina sadaya codéka, urang weningkeun sing fitri, lubarkeun dina lebaran, digeberan angin takbir.

Sanajan ramo teu pataréma, sanajan urang paanggang, tapi haté teu aya hahalang. Ti salebeting manah anu wening, simkuring neda widi ngahapunten sagala kalepatan, hapuskeun sagala dosa diri

Wilujeng boboran shiam. Hapunten lahir sinareng batin bilih aya tutur saur nu teu kaukur ogé tekah paripolah nu matak teu raos kana manah.

Sok sanaos teu kantos pataréma panangan, kedal lisan tinangtos tiasa ngawakilan maksad urang silih lubarkeun pangampura, hapunten samudaya kalepatan lahir tumekaning batin, wilujeng boboran siam.

Batin nu usik nyaliksik ngawincik diri, bilih kasabit kaciwit ati, karumpak ungkara basa, kadudut pupuhu qolbu, mugia rido galih jembar pangampura tina samudayaning kalepatan. Minal aidin wal faidzin. Taqobalallohu mina waminkum syiamana wasyiamakum.

Tina ati, tur sayakti, neda hibar pangampura. Mugia lubar sarwaning nu kantos matak tugenah.

Manéh taya bédana di Bandung jeung di lembur nyieun dosa téh. Cing atuh sing euih-euih. Leungit konci motor peuting mah. Diumumkeun dina spéker masjid. Isuk-isuk geus aya anu nganteurkeun. Dibéré udud kéképéhan. Di pilemburan mah anéh ningali nu teu jujur atawa kudu sagala diburuhan téh. Hampura euy. Yap ulin ka dieu.

Hapunten samudaya kalepatan lahir batin, dunya ahérat. Muga kaweningan ati nyarengan kaihlasan antawis urang. Taqobalallohu mina waminkum

Carita nu matak rengat kana manah, lisan nu teu merenah matak nalipak rasa, saur nu niruk kalbu, laku nu teu luyu, mugia tong dianggo katugenah. Neda sihapunten lahir tumakaning batin. Minal aidzin wal faidzin.

Hapunten samudaya kalepatan ti simkuring sareng kulawargi, nya.

Sapertos weningna ibun subuh, ieu haté teu kawawa kajujurung laku geusan ngedalkeun panuhun, mugi kersa ngahapunten lahir tumekaning batin. Amin.

Hapunten abdi nya, mugia pangapunten urang jadi lawang pamuka surga, jadi balébat nu nyaangan jalan sorangeun, jadi fitri diri nu suci lir pohaci. Amiiin.

Binarung haté nu wening, neda hapunten dina samudaya kalepatan.

Teu aya nu matak langkung bagja, lintang ti pangersa salira kersa ngahapunten lahir tumekaning batin. Wilujeng boboran siam.

Gagang pacul potong, bedog rarompang, kampak dekol parunglak, kenténg imah balocor, panto rarujad, waluya jadi eusi cubluk, leuweung darugul, sagara lautan kiruh. Duh Gusti Nu Agung, hampura dosa manusa, boh lahirna, boh batinna, amiin. Minal aidin wal faidzin.

Wening galih nu dipamrih tina lampah nirca katut ucap cidra salami ieu. Mugia luntur qolbu mukakeun gapura pangampura kanggo simkuring sakulawargi.

Tina ati nu wening tur iklas, simkuring neda hapuntenna, rumaos diri sakapeung sok kaancikan ieu aing uyah kidul. Dina dintenan nu fitri ieu, urang silih lubarkeun kalepatan. Wilujeng boboran siam.

Ninggang kana paribasa, téng manuk téng anak merak kukuncungan. Hampura uing, Lur!