Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Naur Ijasah Rp 300 Rébu

Disdik Kagét Pohara

MÉRÉBÉJA – Ujian mah geus lulus. Ngan hanjakal, ijasahna can bisa kacekel. Jajauheun ka bisa dipaké modal nyiar pakasaban mah. Cenah kurang Rp 300 rébu keur naurna. Cacak keuna ka cacah.

Éta nasib tumiba ka 20 urang murid. Nu tamat diajar di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Arrohmat. Ieu lembaga atikan téh perenahna di Kampung Cipeuteuy, Désa Mulyasari, Kacamatan Cilaku, Kabupatén Cianjur.

Sabab cacah téa, hayang meunang duit Rp 300 rébu téh lain perkara samanéa. Atuh di antarana aya nu kayid rék nyicil. Aya nu manjer Rp 50 rébu heula. Malah nu geus mayar satengahna gé aya. Ngan tetep, ijasah can bisa katarima. Da tacan lunas téa.

Tapi aya deuih nu ngadongdon kantor Disdik Cianjur. Ngadu perkara nasibna. Bari jeung mamawa aktivis mahasiswa deuih, minangka tarékah ngawewegan tanagana.

“Sadayana gé tacan malayar sakumaha nu disuhunkeun ku guru, da teu garaduheun artos téa. Sedengkeun ijazah diperyogikeun pisan kanggé sarat milari padamelan,” ceuk Sopian. Salah saurang murid nu milu ngadongdon Disdik Cianjur.

Meunang laporan kitu téh Disdik mah kagét pohara. Ku teu nyana sacongo buuk cenah. Matak kalintang nganuhunkeunana ka aktivis mahasiswa nu geus haat nyukangan barudak téh.

“Jaman kiwari bet aya kénéh oknum nu nyiar untung tina ijazah PKBM. Padahal apan tos écés sagala rupi waragad kanggé kagiatan PKBM mah ditanggel ku pamaréntah Pusat,” ceuk Asép Saépul Rahman, Sékretaris Disdik Cianjur.

Berekah, Disdik Cianjur rék nulungan. Sagancangna rék maréntahkeun pengawas di Kecamatan Cilaku supaya masrahkeun ijasah ka barudak. Malah moal nungguan isuk pagéto, cenah. Sabab kalakuan oknum guru téh sarua bé jeung ngahalang-halang pirejekieun barudak.