Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Muji jeung Moyok

Hiji mangsa aya tukang cét keur mulas ponclot munara. Sakur anu nénjo pada muji. Duméh gedé wawanén sarta bisaan digawé di nu sakitu pikahoréameunana.

Tariking cilaka, éta tukang cét téh barang keur ngésér bet tikoséwad. Koléang gebut ragrag, misan sapada harita, teu engap deui.

Nu narénjo réa anu tinggarero tingjarerit bawaning kagét. Geus leler tina kagétna, jalma-jalma téh réa nu ngupat. Ceuk sawaréh, humayua hayang digawé di puncak munara, ari teu bisa nyekelan mah.

Ceuk sawaréh deui, magar téh olo-olo, pupujieun maké tataékan sakitu luhurna. Ceuk sawaréh deui, magar téh naha cupet-cupet teuing akal, néangan pacabakan téh bet anu bahya, kawas geus teu timu pigawéeun di nu aman. Cindekna rupa-rupa pamoyok jalma.

Mungguh ka jalma anu keur mujur, keur jaya sarta nanjung, tangtu pada muji, pada miluhur, pada ngahormat. Tapi lamun éta jalma katarajang apes nepi ka mujejesna, sanajan lain salahna sorangan ogé, jalma-jalma téh sok nyela jeung moyok.

Kandaga | Ganaco N.V Bandung-Djakarta-Amsterdam | Kaca 10 | 1956