Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Média Lawas di Tasikmalaya

Kabeungharan inteléktual urang Tasikmalaya, di antarana ngaréngkol dina ngokolakeun média.

Lian ti koran Sipatahoenan anu gumelar taun 1923, renung ogé média komunitas muslim. Di antarana Al Imtisal (1926), nu dikokolakeun ku Perkoempoelan Goeroe Ngadji, medalna dua bulan sakali.

Pikayungyuneun, tradisi nulis para ulama di Tasikmalaya tur diumumkeun dina média kawilang obyag. Aya deui Al-Mawa’idz (1933): Pangrodjong Nahdlatoel ‘Oelama Tasik. Medal saminggu sakali saban dinten Salasa.

Diluluguan ku Soetisna Sendjaja tur diwewegan ku para kiai. H. M Fadlil (Cikotok), H. Shobandi (Cilenga), H. Dahlan (Cicarulang), Roehiat (Cipasung), H. Jahja (Madiapada), H. Samsoedin (Gegernoong), H. O. Qaljoebi (Madewangi), jeung Kiai Koentet (Garagé).

Lian ti Al-Imtisal (1926) jeung Al-Mawa’idz (1933), di Tasikmalaya ogé medal Almoechtar (1933) diluluguan ku Kiai Sukalaya, H.M. Pachroerodji. Kantorna di Goenoeng Sabeulahweg. Medalna dua kali sabulan.