Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Hampang Birit Dulang Tinandé

Babaran Kecap

Tina kalimah bisa namperkeun harti. Geura tengetan sawatara kalimah di handap. Baris kaundeur hartina.

1. Waktu ditinggalkeun maot ku bapana, barudak téh keur meujeuhna bilatung dulang (beuki barangdahar).

2. Ceuk Nyi Uti ka salakina: “Ari cara kuring mah kumaha akang baé, kedah ngiring ayeuna pindah ka Sérang mangga. Badé akang heula ti payun milari pitempateun mangga, éstu dulang tinandé (nurut ka salaki).

3. Jang Abdul mah puguh ogé kurung batok (tara nyanyabaan), ti bubudak ogé ulukutek di lemburna baé.

4. Kuring mah rumasa jelema jauh ka bedug (dusun), henteu réa kanyaho cara batur.

5. Kuring mah ka Karja téh ngan ukur wawuh munding (henteu loma), ngan sok papanggih di jalan.

6. Ari ka nu euweuh siruaneunana (euweuh araheun) mah, lumbrahna jelema téh taya pisan umakuna.

7. Teu nyana Arta téh bet héjo tihang (resep pipindahan baé), karék gé genep bulan aya di Sumedang, geus pindah imah opat kali.

8. Kudu sing parimpen teuteundeunan téh, aya nu panjang leungeun (daék cocokot atawa pulang-paling), kamari gé duit sapérak dina méja leungit.

9. Moal awét boga pamajikan Si Éta mah, da tiktikan jeung hampang leungeun (sok tanggal-teunggeul) deuih.

10. Jelema hampang birit (daékan dititah) sok déét rejekina.

KPPK BPG Bandung