Djarum Coklat, Kopi Hideung, jeung Panas Poé

oleh -747 views

Sing caduna ogé, tulisan ieu weuh pakuat-pakaitna jeung iklan, sumawona dialpukahan ku pabrik roko, tukang kopi, saduméh dina judul natrat kekecapan Djarum Coklat. Wani ngadu dékah mun aya nu daék nyeponsoran kana ieu unek-unek.

Teuing ti iraha, déwék bet jadi nyandu kana ieu roko, nu dibungkus ku kertas warna coklat semu gumasép, aksén dangdaunan lebah tungtung ti sisi béh kénca nambahan kasieup. Sumpah dékah, ngarasa kataji ku tukang désain anu nyieun kemasan bungkus roko nu dibéré ngaran Djarum Coklat. Coba itung, geus sabaraha kali tah kecap Djarum Coklat natrat jeroeun tulisan ieu. Piraku nu gableg pabrik teu ngarasa diuntungkeun ku ieu tulisan.

Bakat déwék mah mun keur panas poé kieu téh, sok hayang ngabacokak, ngalamunkeun sagalaning kekedut nu aya jeroun haté, ngeun édas wé, mun lamunan sok ngoloyong kana pimustahileun. Sok ngadadak déwék mah, jol ojol hayang jadi Capres (Calo Presiden) nu kiwari jiga nu enya, ngabarustam dina média sosial, sarupaning Facebook, Twitter, Instagram jeung Youtube.

Mangkukna kungsi manggihan hiji akun nu maké ngaran Astahiam, Manéhna maké papakéan sarwa bodas, bleg wé jalma sakti mandraguna, nu élmuna satungtung langit. Kaukur dina stateus-stateusna, nulis-nuliskeun amalan lahir jeung amalan batin, kayaning asihan jeung jangjawokan. Hanjakal ditungtungan ku ajakan kudu milih pamingpin nu ceuk manéhna baris mawa kana sagala rupa kagenahan. Teu hayang nyurahan déwék mah. Kadon peledug deui nyeungeut Si Kasép kameumeut.

Kasangktukang tulisan ieu di-posting, taya lain iwal ti kasubaha nu keur ngarajawisuna jeroeun dada, teu cukup ninyuh kopi hideung asana téh, béda ti sasari, mun keur ngarasa aral, sok tuluy ngopi, bari sila jurueun tepas imah, ceuk nu gaya mah posisi ngaso déwék téh.

Saoktober-oktoberna bulan dina almenak, sok dikual-kaél kana pamanggih séjén, cenah mun bulan dina almenak “ber-beran” nandakeun usum baris ngijih, saban poé hujan, angin ber-beran. Ari ayeuna? Hujan ti mana boa, sakieu morérétna, Si Conor McGregor ogé nepi kot ngelél létahna saking ku panas jigana mah. Heuh, usum teu bisa dibadé, teu bisa dihayang-hayang, nu ber-beran lain cihujan, tapi sarupaning taleus ateul nu ngahaja dipelak diliarkeun kasaban lolongkrang kahirupan.

Tinangtu, pikeun déwék mah ieu téh mangrupa ujian, nguji kana pamadegan. Rék biluk ka mana pilampaheun. Ngan saheulaanan mah rék lalajo wé nu keur ubar-aber ngabarkeun wawanénna.

Ngaroko krétek Djarum Coklat, bari ngopi hideung dina wanci panas poé, bakal karasa beda cara neuleuman kangeunahanana. Kumaha ceuk pribadi séwang-sewangan. Wilujeng panas poé. (Knéz Zékrém)