Béni “Babab” Benyamin, Robin Hood ti Jampang Kulon

oleh -448 views

Bisa jonghok, adu hareupan bari ngadu bako téh harita wé, basa Sérén Taun Kasepuhan Cipta Gelar di Cisolok Sukabumi.

Padahal di Jampang, imah kuring jeung Babab (lalandian Béni Benyamin) teu pati jauh, bisa dijorag ku leumpang atawa sakebulan roko sabatang. Ngan nya kitu téa, si Robin Hood banget susah ditepunganana.

Sakalina panggih keur ngaruag imah randa nu aya di sabudeureun Ciracap (wewengkon kacamatan nu aya di Kab. Sukabumi). Mun teu keur ngabongkar imah, Babab sok katohyan keur sukan-sukan jeung balad-baladna, saged disaragam polét belang, aya kana welasna.

Hiji mangsa, kungsi ditanya maksud jeung udaganana bobongkar imah réyod tur geus teu mangrupa kitu. Babab ukur seuri, bari nyeungeut Dji Sam Soe, roko kacapanganana.

“Teu perlu tiori jeung hujah anu hadé. Cukup jawab ku perih pati salira. Rék saha atuh anu daék haat kana kaayaan samodél kieu. Pamaréntah, caleg, pulitikeus? Saukur bangus doang,” Kituna téh bari ngaregot cikopi hideung nu ngebul kénéh.

Babab téh guru SMA di Ciracap. Kiwari ngaluluguan komunitas Semut Ibrahim. Remen ngagelar aksi sosial, silih asih kalawan ihlas pikeun ngawewegan tali silaturahim. Adek jeung jalma-jalma masakat.

Geus loba imah anu disulap. Anu tadina teu pantes dicicingan, jadi tempat pangreureuhan anu merenah. Ti mana waragadna? Apan kiwari sakitu weritna. Babab ukur mésem.

“Urang sok loba keueung ku harta. Keueung lain teu boga, tapi keueung sieun dipénta. Mun pareng ménta ka jalma nu keur jaya, sok kéképéhan, papaéhan. Padahal pakayana di mana-mana. Asa teu pantes katempona, nalika di hiji lembur aya kénéh warga anu imahna rujad, teu puguh rupa. Diarantep ku nu lian,” pokna.

Kukituna Babab jeung Semut Ibrahim macakal, gilig ngoméan imah. Utamana anu dicicingan ku randa kolot tur teu boga gunung pananggeuhan.

“Sual ti mana waragadna, kuring leuwih ngayakinkeun diri ka Gusti nu ngatur sagalana, teu burung jadi ogé geuning. Samodél ieu,” pokna deui bari nunjuk hiji bangunan nu keur dioméan. (Knez Zékrém)