Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Basa Sunda, Kabeungharan Tan Wates Wangen

Basa téh cicirén bangsa. Lamun leungit basana, leungit ogé bangsana.

Basa Sunda minangka basa indung nu jadi pakakas patalimarga pikiran urang Sunda. Pakakas komunikasi sajeroning ngalalakon.

Ku kituna Basa Sunda miboga ciri nu ngagambarkeun alam pikiran urang Sunda, ngemu ajén-inajén palasipah nu luhung. Cukang lantaran éling ka Nu Murbaing Alam salila kumelendang di alam dunya.

Apan kungsi kacaritakeun aya uga, urang Sunda baris mingpin dunya. Percaya atawa henteuna, kumaha nu nyurahan.

Nu jelas aya talatah nu geus diungkarakeun ku para karuhun, urang Sunda kudu gedé haté. Nétélakeun urang Sunda téh gagah, calakan, tur masagi.

Urang Sunda kiwari gumelar tina dialéktika kahirupan. Dipelakna ku prosés anu panjang, basa Sunda minangka cukangna. Laju ngalahirkeun ajén diri koléktif. Spirit urang Sunda.

Jaman anu ngabelesat moal bisa dihalang-halang. Éra informasi global dina internét bakal nerekab ka urang Sunda. Pangaruh budaya deungeun bakal campuh jeung budaya pituin.

Perelu aya tarékah pikeun miara Basa Sunda sangkan henteu kasilih. Utamana di alam maya atawa ramatloka téa. Basa Sunda kudu digederkeun. Sina hirup tur hurip. Dipaké ku para netizen urang Sunda.

Siti Ratna Maymunah S.Pd.

Hayu urang miara basa Sunda babarengan. Saluyu jeung amanat undang-undang: utamakan bahasa nasional, pelihara bahasa daérah, dan kuasai bahasa asing.

Cag!
Siti Ratna Maymunah S.Pd.

Mairan