Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Siti Ratna Maymunah, Ngawewegan Darajat Wanoja

Geus waktuna kaom wanoja singkil. Dibalitungkeun. Ajeg teu disapirakeun tur kajamin hirupna waluya. Éta pisan nu diéstokeun ku Siti Ratna Maymunah S.Pd., nu kiwari gilig makalangan ka parlemén. Nu jadi pamiangan taya lian ngaronjatkeun…

Pulisi Kadéoh “Google Street View”

Rék kumaha pipetaeun lamun ngajeueung aya jalma nyekel kampak, nangtung hareupeun jalma nu ngajoprak? Hadé pisan lamun seug lapor ka pulisi téh. Hariweusweus satutas nénjo dina Google Street View aya gambar kawas kitu. Saperti kajadian di…

Kylian Mbappé, Gotong Royong Tim

Najan Kylian Mbappé beuki nyongcolang, kasebutna handap asor. Nyindekelkeun gotong royong di lapang. Narah jadi pamaén nu individualis. Di kleub Paris Saint Germain (PSG) ogé kawilang moncér. Néymar ogé kasilih komarana. Dina hiji mangsa…

Panasna Cai

Halodo panjang mawa mamala. Kacaturkeun di Kecamatan Pasirwangi Kabupatén Garut, aya nu galungan nepi ka nemahan pati. Rukman (84) jeung Omas (54) duél gara-gara parebut cai, Kemis (11/10/2018). Omas perlaya alatan kasabet bedog palebah…

Hampang Birit Dulang Tinandé

Tina kalimah bisa namperkeun harti. Geura tengetan sawatara kalimah di handap. Baris kaundeur hartina. 1. Waktu ditinggalkeun maot ku bapana, barudak téh keur meujeuhna bilatung dulang (beuki barangdahar). 2. Ceuk Nyi Uti ka salakina:…

Babaran Kecap: Dipirucaan Jajan

Dipirucaan = dimimitian atawa dihaja dicontoan kalakuan kurang hadé. Sok aya kolot anu kalawan teu dihaja mirucaan lampah nu kurang hadé ka anak-anakna, saperti: mirucaan ngabohong, mirucaan teu nyaah kana rejeki, mirucaan jorok kana…

Si Baplang Mulang Tarima

Pa Saija dipareng meunang milik rada gedé, tuluy indit ka Parungkujang. Di Parungkujang nepungan Ki Éméd urang Leuwikeusik, nanyakeun munding anu nya gering nya kuru, sugan arék dijual. Ki Éméd atoheun pisan, munding gering bet aya nu…

Catur nu Ngabukur dina Kopi

Gunem catur ngawangun carita. Ngundeur siloka dina galengan waktu nu mustari. Sabot ngaregot kopi. Sakeclak silib dina sagara. Pait peuheur lain perkara pikasieuneun. Saéstuna jadi cukang hirup sawawa tur waras. Cipati kopi dina paitna.…