Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Adina

Maranéh meureun geus warawuh jeung adina, nu ngaran Nyi Misnem mah, nya? Lamun paroho deui, tah geuning ieu gambarna. Awakna Nyi Misnem henteu kawas lanceukna. Ieu mah rada kuru meueusan. Barang daharna teu pati gembul kawas Ujang…

Si Kabayan Ngala Roay

Dina hiji peuting Si Kabayan diajak ngala roay ku mitohana. Isukna, isuk-isuk bral ka haruma, rada jauh ti lemburna. Di jalan taya nu ngomong sakemék-kemék acan, sumawonna Si Kabayan da puguh tunduheun kénéh. Tuman héés nepi ka beurang, ari…

Ujang Gembru

Ka dieu, barudak! Maranéh geus papanggih jeung Ujang Gembru? Saha nu tacan? Geura ilikan ieu gambarna. Euleuh! Euleuh! geuning lintuh naker. Pipina mani karebi beuteungna nyemplu. Puguh! Pang disebut Ujang Gembru ogé, da gedé beuteung.…

Rusiah Panjang Umur

YUSWA manusa mah arang nu dugi ka 100 taun. Upami aya téh ahéng kasebatna. Tapi kantos kacaritakeun di Cina aya nu yuswana dugi ka 256 taun. Jenenganana Li Chung Yun. Katelahna Mr. Li. Ngangkenna mah lahir taun 1736, tapi dina taun 1930…

Adagang, adigung, jeung adiguna.

Dulur-dulur mereun pada nyaho kana ieu kalimah anu tilu, paribasa karuhun urang nya éta: Adagang, adigung, jeung adiguna. Adagang, hartina uncal. Ari uncal, rasana eweuh deui sato anu pangkasepna lian ti manehna, alus tanduk jeung…

Basa Sunda, Kabeungharan Tan Wates Wangen

Basa téh cicirén bangsa. Lamun leungit basana, leungit ogé bangsana. Basa Sunda minangka basa indung nu jadi pakakas patalimarga pikiran urang Sunda. Pakakas komunikasi sajeroning ngalalakon. Ku kituna Basa Sunda miboga ciri nu…

Rekor Muri Liwet Santri Peupeus di Tasikmalaya

Ngaliwet lain perkara nu bangga keur para santri mah. Cohagna, geus jadi kacapangan sapopoé. Tapi béda caritana, lamun rébuan santri ngaliwet babarengan di wewengkon Kantor Bupati Tasikmalaya, Saptu (20/10/2018). Munasabah lamun Museum…

Kawijakan Kudu Biluk ka Guru Honorer

Guru honorér can bisa menyat. Kawijakan can biluk ka rélawan atikan nu geus babakti mangtaun-taun. Cacakan nagara geus ngawaragadan 20% dina APBN keur dunya atikan, tapi can nepi kana ngaraharjakeun guru honorér mah. Kaasup di Kabupatén…