Ramatloka Warta Sunda
Literasi Digital, Budaya dan Kewargaan

Basa Amprok jeung Ratna Sarumpaét di Dadaha

Ieu béja lain ukur carita, komo disakompétdaunkeun jeung isu anu kiwari keur gejah di sabudeureun alam maya. Majar Ratna tukang bohong, Ratu Hoaks jeung réa deui sesebutan keur manéhna.

Keur kuring mah teu jadi ieuh kabeungbeurat, rék kitu-rék kieu ogé pamolah Ratna, pék téh teuing. Ratna anu baheula, anu kungsi panggih di Tasikmalaya, geus ngawarnaan pangalaman nu ahéng keur kuring. Utamana dina dunya panggung. Manéhna jago ékting, memang. Bisa ngangkat hiji pasualan ka luhur panggung kalayan apik. Kekecapan manéhna ka kuring — basa harita teu ngahaja panggih — nepi ka ayeuna gé inget kénéh.

Kieu caritana: Tahun 2000 bulan Agustus katompérnakeun, di Gedung Kesenian Tasikmalaya (GKT), Dadaha. Harita mah Gedung Kesenian téh kacida nyecepna. Tiis kana sagala rupa, matak betah nyicikeun implengan jadi karya. Najan sakapeung mah sok malik nanya ka diri sorangan, naha enya kitu aing téh pantes disebut seniman? Lain pédah remen ngalanto tur ilubiung jeung seniman-seniman kahot nu aya di Tasikmalaya?

Tapi da uing lain hayang disebut seniman komo ahli seni mah, Pimanaeun. Rajeun sok tulas-tulis, curat-corét ogé ngan sakadar kodomoyo. Resep kana gagambaran teu ieuh jadi udagan, reueus tur bungah wé nu aya, bisa ngadu bako, ngobrol manjangan silaturahmi jeung baraya di Tasikmalaya anu tigin ngokolakeun sanggar katut makarya.

Kocap carita, panggih jeung Ratna di Dadaha téh basa rék ngagelar hiji pintonan. Jeung wadya baladna, Komunitas Satu Mérah Panggung. Jejer pintonanana Alia Luka Serambi Mekah. Kabeneran, naskah jeung sutradarana beunang Ratna pisan. Keur anteng nempoan pamflét di tepas GKT, jol aya anu nyalukan ti jero. “Dék, sini dék. Bisa tolong saya?” ceuk hiji sora. Awéwé.

Sorana halimpu, bari tuluy nyampeurkeun ka kuring nu hookeun. Hok cay.  “Iya, Bu. Gimana?” Témbal kuring, ngawani-wani karep. “Tolong saya tunjukin tempat makan yang agak sepi di daerah sini. Mau kan?

Wancees. Reuwas campur bingung, reuwas sabab nu nyanya téh taya lain ti Ratna, nu keur di sidik-sidik dina pamflét téa. Ari pék tuluy adu hareupan jeung manéhna. Deg-degan mah pasti, samar polah. Beuki angot, basa manéhna tuluy norowéco make basa Batawi.

Horéng lain manéhna waé nu deuk milu néangan warung kadaharan téh, aya sababaraha urang nu milu nuturkeun. Nu inget mah, aya hiji wanoja nu sarimbag rarayna jeung Ratna. Kiwari mah remen mucunghul dina telepisi. Jadi selebritis. Anakna Ratna éta téh.

Sajajalan, sabab harita mah can aya Go Car komo Go Food mah. Nu aya ukur logodor, ka mana mana ngaléor teu jiga ayeuna. Hayang bala-bala jeung tutug oncom gé kari méncét aplikasi dina hénpun.

Béda jeung baheula. Ratna anu baheula soméah, kiwari balangah alatan pulatak-pulitik. Najan harita gé sok ilubiung pupulitikan. Ngan anu ayeuna mah asa gagabah naker, bet lalawora ngawadul ka sasama. Wani ngudar jati waruga kasampurnaan ku jalan ngoperasi beungeutna malar katénjo hurung-hérang denok montok alias semok gede komom.

Deuh Ratna. Bet téga atuh salira, mobok borok nagara nu keur tatu parna alatan jalma-jalma nu weureu kakawasaaan. “Teruskan nulis dék” ceuk Ratna, basa rérés dahar jeung baturna. Kuring ukur unggeuk bari kéom. Hanjakal harita mah can usum sulfa-sélfi jadi weuh bukti yén kuring kungsi amprok jeung Ratna.

Di handap ieu, salah sahiji pargaraf propaganda nu dicutat tina pamflet harita, bisa diilikan oge dina website-na.

ALIA, tokoh utama dalam pementasan ini adalah putri Cut Nyak, seorang pemimpin dari sebuah pesantren. Dia adalah satu dari sekian banyak membelenggu Serambi Mekah yang menjadi korban kekerasan yang tak putus-putus membelenggu Serambi Mekah. Namun ia tidak terus-menerus menangisi kepahitan yang menimpanya. Ia tidak menjadi lemah atau putus asa. Menyaksikan kegelapan yang terus mengikuti kehidupan masyarakatnya, serta menyaksikan rasa takut yang terus menerus mencekam yang membelenggu kehidupan mereka, ia menghapus air matanya dan bangkit melakukan perlawanan.

Perlawanan yang dilakukan Alia adalah semata-mata perlawanan moral yang tanpa kekerasan. Ia berusaha menyadarkan masyarakat betapa arwah sekalipun layak memperoleh penghormatan dan untuk itu ia mengajak mereka menggali tulang belulang korban pembantaian yang ia ketahui dikubur dengan tak beradab di Hutan untuk kemudian dikuburkan sesuai ahlak yang diamanahkan Allah.

Ajakan Alia mendapat dukungan dari masyarakat dan itu membuat aparat keamanan gusar. Alia lalu dikejar-kejar karena dianggap berbahaya, padahal didalam memperjuangkan cita-citanya, Alia sama sekali tidak mau terlibat dengan tarik-menarik politik yang secara terang benderang berlangsung di hadapannya.

Meski Alia adalah putri seorang tokoh kunci gerakan yang bergerilya ke hutan demi kemerdekaan Serambi Mekah, ia tidak memihak pada Ayahnya. Bahkan ketika suatu saat ayahnya mengajak Alia untuk mengikutinya ke hutan, Alia menolaknya tegas. Ia menolak keras cara yang dipilih ayahnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Serambi Mekah.

Baginya kemerdekaan bukan semata-mata pembagian kekuasaan atau pembagian harta. Kemerdekaan baginya adalah bagaimana menyaksikan masyarakatnya hidup dalam damai. Terbebas dari rasa takut, terbebas dari perasaan dikejar-kejar. (Knez Zékrém)

Mairan